Department of Applied Economics


Department of Applied Economics
Professor:

HUANG Lingyun

 

KANG Jijun

 

YANG Jun

 

YAO Shujie

 

YIN Xiguo

 

YUAN Rong

ZHANG Jie

ZHANG Rong

ZHANG Zongyi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Associate Professor:

FENG Chao

 

LIU Xin

OU Jinghua

 

SUN Luxi

 

SUN Rui

 

SU Su

WANG Feng

 

WU Rui

 

WU Ying

ZHOU Wenxing

ZHOU Zhuohua

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturer:
LU Weizhong

ZENG Linghe