Department of Information Management

Department of Information Management
Professor:
GAO Xiaoqiang HUANG He

LI Yong

 

WANG Yong

XIAO Zhi

ZHOU Ming

ZHANG Xumei

 

 

 


 

 

 

Associate Professor:

GAO Bo


WEN Shouxun


WANG Yu

ZHAO Peng ZHENG Wenjun

 

 

 


 

 

 

Lecturer:

CHEN Keng


LEI Lei

ZHANG Hongwu